Glosář

Aktuální oknoOkno aplikace, které je právě aktuální, čili vysvícené a uživatel pracuje s jeho prvky.
BuildČíslo vydání programu v rámci jedné jeho verze.
HitPočet unikátních načtení webové stránky. Unikátním načtením se rozumí načtení stránky jedním uživatelem minimálně jednou za 24 hodin. Hity se počítají pro každou stránku zvlášť.
InstanceKonkrétní datový prvek v paměti počítače odvozený z nějakého vzoru, kterým může být buď datový typ nebo třída. Instance třídy je objekt dle terminologie objektově orientovaného programování a instance datového typu je datový objekt neboli data, s kterými pracujeme.
MaticeDvojrozměrné pole.
MDI oknaPodokna aplikace přímo závislá na hlavním oknu, která se zobrazují pouze v rámci jeho plochy, mimo niž je nelze přesunout.
Modální oknoPodokno aplikace, které po dobu své existence zablokuje přístup ke všem ostatním oknům aplikace.
Originální kódKód algoritmu napsaný v módu originálního kódu, kterým se rozumí kód s klíčovými slovy převzatými z jazyka Pascal. Jejich znění je neměnné.
Panel nástrojůLišta pod hlavním menu, obsahující ikony, které zastupují příkazy z menu. Tyto panely nástrojů je možné libovolně přesouvat v rámci okrajů hlavního okna, tažením je uvolňovat do plovoucích oken, skrývat je či objevovat, měnit jejich obsah a vytvářet nové.
Plovoucí oknoPodokno aplikace nepřímo závislé na hlavním okně. Takováto okna je možné v hlavním okně ukotvovat po jeho okrajích, lze je také tažením myši osamostatnit. I tak jsou ale tato okna automaticky skrývána, minimalizována, obnovována a zavírána s oknem hlavním.
PodoknoOkno aplikace, které není hlavím oknem.
PoleStrukturovaná proměnná, obsahující více hodnot. Pole je definováno svým názvem a hodnoty v něm pak indexem.
PosloupnostJednorozměrné pole.
PosuvníkPokud se nevejde obsah okna či editoru do jeho okraji vymezeného prostoru, pak svislý (vpravo) a vodorovný (dole) posuvník umožňují posouvat aktuální zobrazení a shlédnout tak tento obsah po částech.
PseudokódKód algoritmu napsaný v módu pseudokódu, kterým se rozumí algoritmus s klíčovými slovy, která si uživatel může volitelně měnit.
Rezervovaná slovajsou slova vyhrazená programem pro definici algoritmů a nemohou tedy sloužit jako názvy proměnných a polí. Patří mezi ně především klíčová slova a konstanty.
RSS kanálReally Simple Syndication. RSS umožňuje publikování seznamu odkazů spolu s dalšími informacemi, které blíže popisují daný odkaz. Jedná se o data ve formátu XML, díky nimž specializované programy na čtení těchto formátů či internetové prohlížeče mají vždy aktuální přehled o měnících se částech všech takto sledovaných webů.
SchránkaSchránka Windows je vyhrazený prostor v paměti, kam lze ukládat označený text (Ctrl+C) a později, případně i v jiné aplikaci, jej ze schránky opět vyzvednout a vložit na aktuální pozici (Ctrl+V).
Stavový řádekSpodní pruh v hlavním okně, který obsahuje nějaké informace týkající se aktuálního stavu aplikace (např. pozici kurzoru, stav změny v editoru apod.). Je-li hlavní okno v normalizovaném stavu (není minimalizováno ani maximalizováno), pak lze tomuto oknu tažením myši za pravý dolní roh stavového řádku měnit jeho velikost.
Stop-značkaBreakpoint. Uživatelem umístěná značka na určitém řádku v editoru algoritmu, na kterou když se při svém běhu algoritmus dostane, tak se tento běh automaticky pozastaví.
SyntaxeFormální správnost zapsání algoritmu, na úrovni slov a znaků. Syntakticky správný algoritmus ještě nemusí být algoritmem správně funkčním.
VýrazAritmetický výraz, který lze početně vyhodnotit a získat tak jednu jedinou hodnotu.
WebSoubor internetových stránek vztahujících se ke stejnému místu a tématu. Adresy těchto stránek mají stejný začátek.